Login

In navolging van het handelingskader voor regionale infraprojecten [dat op 25 november 2022 al werd vastgesteld en waarbij MKB INFRA samen met Vereniging van Waterbouwers kartrekker was] is met ingang van vandaag voor landelijke infra het Handelingskader "Samen doorbouwen in onzekere tijden" beschikbaar.

Dit Handelingskader is een leidraad voor de projecten van Rijkswaterstaat en ProRail op basis waarvan nadere afspraken gemaakt kunnen worden over prijsstijgingen en leveringsproblemen. Deze afspraken zijn op 24 februari 2023 goedgekeurd door minister Harbers en gelden minimaal voor 12 maanden.

Advies voor prijs-, leverings- en continuïteitsrisico

We leven in een periode van grote onzekerheid, waarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de effecten van de algemene schaarste aan grondstoffen, energie en arbeid ervaren. Iedereen wordt geraakt door de hoge inflatie, de snel gestegen energiekosten en beperkte beschikbaarheid van bouwmaterialen die voor de infrasector van cruciaal belang zijn. Deze risico’s zijn voor geen van de partijen zelfstandig te dragen. Daarom hebben Rijkswaterstaat, ProRail, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Vereniging van Waterbouwers in samenwerking met MKB INFRA uitgewerkt hoe met het prijsrisico, leveringsrisico en continuïteitsrisico in lopende en toekomstige werken om te gaan. Het handelingskader is erop gericht om in goed overleg met elkaar problemen in de projecten op te lossen.

  pdf Download hier (447 KB) het volledige adviserend handelingskader ‘Samen doorbouwen in onzekere tijden Nadere afspraken over compensatie

Het handelingskader gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van partijen, waarbij opdrachtnemers en ketenpartners in eerste instantie zelf op zoek gaan naar oplossingen voor gerezen problemen. Wel is de gezamenlijke basisafspraak gemaakt dat het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en hun ketenpartners altijd mogelijk is en dat partijen transparant en open over de concrete problemen in gesprek gaan en samen op zoek gaan naar werkbare oplossingen. Hierbij kunnen nadere afspraken gemaakt worden over compensatie voor prijsschommelingen in lopende en nieuwe werken. In eerste instantie via een indexatieregeling, met de mogelijkheid hier een aanvulling op te krijgen in het geval van excessieve prijsstijgingen. En als leveringsproblemen niet aan een opdrachtnemer toe te rekenen zijn, is er de mogelijkheid om termijnverlenging met bijbehorende kostenvergoeding te krijgen.

Uitkomst van intentieverklaring

Dit handelingskader is eveneens de uitkomst van overleg aan een tafel (tafel 1, infra landelijk) van opdrachtgevers en opdrachtnemers die werd ingericht volgens de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden die in mei 2022 werd ondertekend. Hierin legden een groot aantal ketenpartners en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vast hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de techniek, bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme prijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Doel is om de gevolgen hiervan zoveel als mogelijk te beperken om samen door te kunnen bouwen in onzekere tijden.

Meer handelingskaders in de maak

Opdrachtgevers en diverse brancheorganisaties werken nog samen aan een aantal andere handelingskaders voor onder meer utiliteit, woningbouw, energie-infrastructuur en onderhoud, renovatie en verduurzaming.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05