Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan het besluit MKB INFRA  op te richten. U leest ze hieronder.

Te veel eisen
In de dagelijkse praktijk hebben MKB INFRA-bedrijven nog steeds last van disproportionele eisen en ongebreidelde clustering van projecten. Er worden beperkingen opgelegd bij het vormen van combinaties. Door rigide selectiecriteria wordt de toetreding tot de markt belemmerd.
Er bestaat geen herkenbare uniforme en transparante regelgeving en er bestaan nog steeds geen transparante en uniforme eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid (mens, organisatie, logistiek en technologie).

Deze ontwikkelingen drijven MBK INFRA-bedrijven steeds meer in een afhankelijke positie als onderaannemer van het grootbedrijf. Hierdoor zal de concurrentie op de bouwmarkt sterk afnemen.

MKB INFRA versus grootbedrijf
MKB INFRA pleit voor een gelijk speelveld, omdat haar leden  harder getroffen worden  dan het grootbedrijf door:

  • hoge administratieve lasten
  • toenemende juridisering, waarbij concurrenten via de rechter de bekwaamheid van elkaar betwisten om de mededinging te beperken of uit te sluiten
  • complexere betalings- en financieringsconstructies

Al deze factoren zijn concurrentiebeperkende "drempels" voor MKB INFRA-bedrijven, waarvan het grootbedrijf  dankbaar gebruik kan maken.

Materiedeskundigheid
Bij overheidsopdrachtgevers is het verdwijnen van (technologisch) materiedeskundigheid een bijkomend probleem. Dit is het gevolg van eenzijdig gerichte bezuinigingen. Als de overheid “meer markt” wil stimuleren is dat toe te juichen, maar de professionele overheidsopdrachtgever zal dan ook over voldoende technologische en project-expertise (affiniteit met de uitvoering) moeten beschikken om met kennis van zaken projecten (prijs, technische oplossingen en uitvoering) te kunnen beoordelen en waarde toe te kennen aan technische en uitvoeringsinnovaties. Dit voorkomt enerzijds voor de overheidsopdrachtgever een te grote afhankelijkheid van de markt en anderzijds de slagvaardigheid en besluitvaardigheid bij het realiseren van projecten. De nadruk wordt nu echter eenzijdig gelegd op regelgeving, contractvormen en accountancy, hetgeen de bureaucratie in de hand werkt.

Meer balans
Voor doelmatigheid van overheidsbestedingen is een sterke deskundige overheidsopdrachtgever van groot belang.  Dat impliceert dat er bij de overheidsopdrachtgevers meer balans moet worden aangebracht tussen kennis van regelgeving enerzijds en materiedeskundigheid anderzijds. Dat kan ook in een afgeslankte organisatievorm bereikt worden.

Geen voorkeursbehandeling voor MKB INFRA-bedrijven, maar gelijkwaardigheid in de mededinging

Om misverstanden te voorkomen: de Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA wil geen voorkeursbehandeling voor MKB INFRA-bedrijven. Het grootbedrijf mag door de regelgeving en/of overheidsopdrachtgever ook niet bevoordeeld worden. Zowel MKB INFRA als het grootbedrijf zijn voor de bouwsector van groot belang!

Gelijkwaardige behandeling
MKB INFRA-bedrijven willen op een eerlijke en met het grootbedrijf gelijkwaardige wijze kunnen mededingen naar overheidsopdrachten. Hierbij moet er ruimte zijn voor ondernemerschap en creativiteit.

Bovendien vinden de MKB INFRA-bedrijven dat de (administratieve) lasten daadwerkelijk en sterk verminderd moeten (en ook kunnen worden) worden. MKB Infra behartigt de belangen van MKB INFRA-bedrijven en richt zich vooral op deze onderwerpen.

Belangenbehartiging in de bouwsector
Een aantal brancheorganisaties in de bouw is vanaf 2002 successievelijk opgegaan in een grote overkoepelende organisatie Bouwend Nederland. De algemene doelstelling van Bouwend Nederland is het behartigen van de belangen van de gehele branche.

In de Nederlandse bouwmarkt zijn de verhoudingen tussen het groot-, midden- en kleinbedrijfechter echter zeer onevenwichtig verdeeld. De bouwmarkt wordt nog steeds door een tiental grootbedrijven (50% marktaandeel) gedomineerd. Er bestaat daardoor ook een groot verschil tussen de belangen van het grootbedrijf en die van de MKB-bedrijven.

Door de uiteenlopende samenstelling van het ledenbestand, nog afgezien van het verschil in de disciplines, dient Bouwend Nederland een drie sporenbeleid te voeren. Hierbij gaat het erom dat zowel de algemene belangen als tegelijkertijd ook de specifieke belangen van het grootbedrijf en die van het midden- en kleinbedrijf op een evenwichtige wijze behartigd worden.

Door de belangentegenstellingen (de spagaat tussen het groot-, midden- en kleinbedrijf) is het echter een onmogelijke opgave om voor alle betrokkenen de belangen op dezelfde manier en met de zelfde kracht maximaal te kunnen behartigen.

MKB INFRA-bedrijven onderschrijven dat er gemeenschappelijke belangen zijn. Maar tegelijkertijd herkennen ze zich steeds minder in de manier waarop de specifieke belangenbehartiging door Bouwend Nederland plaatsvindt. Het is te algemeen en sluit meer aan op de belangen van het grootbedrijf. Ook in de diverse overleggremia worden MKB INFRA-bedrijven niet of nauwelijks betrokken.

MKB INFRA, een eigen geluid
De onvrede onder de MKB INFRA-bedrijven over het ontbreken van een eigen geluid als het gaat om de behartiging van haar specifieke belangen, nam is in de loop der jaren toegenomen. MKB INFRA-bedrijven worden in de actuele praktijk echter ten opzichte van het grootbedrijf sterk beperkt in hun concurrentiemogelijkheden bij het verwerven van overheidsopdrachten. Opdrachtgevers stellen onder andere disproportionele selectie-eisen en clusteren op ongebreidelde wijze projecten.

Daarom, MKB INFRA!

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05