Login

Staatsecretaris Mona Keijzer van EZK heeft op 3 december 2020 aan de Tweede Kamer geschreven de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te willen verbeteren: “Meer en beter contact kan leiden tot begrip. Een goed inkoopproces op basis van dialoog tussen overheden en bedrijfsleven kan helpen bij verschillende knelpunten. Denk aan hoge tenderkosten, inschrijvingen die niet aansluiten bij de vraag en gebrek aan kennis van wat de markt te bieden heeft bijvoorbeeld op het gebied van innovatie.” Daarbij is aandacht voor participatie van het midden- en kleinbedrijf van groot belang. Zo schrijft zij: “Overheids-opdrachten die aansluiten op de behoefte en capaciteiten van het MKB kunnen het MKB immers aan de slag houden en zo een bijdrage leveren aan de herstelagenda van Nederland.”

MKB INFRA heeft in november haar brochure “Toekomst-bestendig samenwerken” uitgebracht met voorstellen voor een aanbestedingspraktijk die beter aansluit bij de partici-patie van het MKB. De brochure bevat niet alleen de hand-reiking naar de door de staatssecretaris bepleite samen-werking, maar biedt helder omschreven voorstellen voor een betere aanbestedingspraktijk, geheel in lijn met haar intentie een vervolg te geven aan het programma Beter Aanbesteden. In dat programma waren al diverse van onze voorstellen daadwerkelijk geconcretiseerd. Zo bevat de Handreiking Tenderkostenvergoedingen van EZK de tabel uit onze brochure en is ons voorstel voor een EMVI-tool uit-gewerkt in een Handreiking Tool voor Bepaling Gunnings-criteria. Het is nu zaak dat onze voorstellen bredere toepas-sing vinden en dat kennis wordt gebundeld en toegepast. Want duurzaamheid van materieel en productiemethodes, klimaatadaptatie, circulariteit, social return, burgerpartici-patie, omgevingsmanagement en klimaatambities strijden om een plekje in de uitvraag van uw opdrachten. De bud-getten laten het meestal niet toe om al die ambities ineens te omarmen. Daartoe is het nodig om samen op te trekken en vroegtijdig, liefst al voor de formulering van de uitvraag, te bezien wat realiseerbaar is. Niet alleen weten we samen meer dan alleen, maar samen kunnen we ook bepalen wat haalbaar is met daarbij de infrastructurele opgave als basis. Als dan ook nog onze voorstellen voor een betere aanbe-stedingspraktijk (te vinden op www.mkb-infra.nl) breed worden toegepast, worden de formaliteiten rond beheer en onderhoud van infrastructuur voor iedereen beslist een stuk eenvoudiger en misschien zelfs prettiger.

Philip van Nieuwenhuizen
MKB Infra

Gepubliceerd in OTAR, februari 2021, OTAR is een blad onder auspiciën van de Vereniging van Infrabeheerders

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05