Login

3 artikelen mkbinfraOp 26 november lanceerde MKB INFRA tijdens haar digitale algemene vergadering voorstellen om tot een betere aanbestedingspraktijk voor de MKB INFRA-bedrijven te komen en het betalingsgedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te verbeteren. Deze voorstellen, gebundeld in een tweetal brochures ‘Toekomstbestendig samenwerken’ en ‘Hervorming van de huidige betalingsregeling in de infra’, werden door MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen overhandigd aan CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland.

De brochure ‘Toekomstbestendig Samenwerken’   bevat een aantal nieuwe voorstellen om de aanbestedingspraktijd voor MKB INFRA-bedrijven te verbeteren en maakt de balans op van de veranderingen in de aanbestedingspraktijk in de afgelopen vijf jaar na het uitbrengen van de MKB INFRA-voorstellen hiertoe in de brochure ‘Contract op maat’. Deze brochure is vandaag door Tweede Kamerlid Hilde Palland in ontvangst genomen. MKB INFRA geeft aan ‘loten’ een ongewenst selectieproces te vinden en stelt voor dat iedere partij die aan de minimumeisen voldoet in principe geschikt is de opdracht uit te voeren en aan de aanbesteding mag deelnemen. Ook wordt voorgesteld om prijsdumping in te dammen, waarbij aandacht voor de keuze van de aanbestedingsprocedure (met dialoog en inzet bouwteam) cruciaal is, maar ook het bepalen van een middenprijs op basis van de gemiddelde inschrijfsom een optie is. Om de overdaad aan geëiste certificaten, zonder aanwezige kennis van welke wel en niet relevant zijn te beperken adviseert MKB INFRA welke certificaten voor welk type werk en bij welke opdrachtgever relevant zijn.

 

 

5 jaar na ‘Contract op maat’

Uit het in 2015 uitgebrachte ‘Contract op maat’ van MKB INFRA met verbetervoorstellen voor de aanbestedingspraktijk zijn inmiddels veel voorstellen gerealiseerd en door andere partijen onderschreven en overgenomen. Zo is het voorstel voor Tendervergoedingen inmiddels integraal overgenomen in de Handreiking Tenderkostenvergoeding van het ministerie van EZK. Daarnaast worden in ‘Toekomstbestendig samenwerken’ tal van andere voorstellen gedaan. Prestatiemeten wordt op voorstel van MKB INFRA inmiddels niet meer gebruikt door Rijkswaterstaat als selectiemiddel, maar ingezet om de samenwerking tijdens het project te verbeteren. En er is inmiddels in samenwerking met andere organisaties een praktische handreiking voor het bepalen van gunningscriteria opgesteld (voorheen EMVI-tool), een uitwerking van het MKB INFRA-voorstel ‘EMVI, tenzij; het kan zoveel beter’.

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05