Login

Het mkb in de bouw- en infrasector loopt opdrachten mis doordat het gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de Aan-bestedingswet ‘de mist ingaat’. Voorzitter Philip van Nieuwenhuizen van de vereniging van bedrijven in deze branche wil dat de overheid actie onderneemt. 

MKB-ondernemers in de grond-, weg en waterbouw lopen bij aanbestedingen tegen te hoge of ongelijke eisen aan. Voor het waarborgen van faire kansen is om die reden een ‘AanbestedingsAutoriteit’ nodig, stelt Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van brancheorganisatie MKB INFRA.

pleidooi aanbestedingAls MKB INFRA willen we dat de overheid een AanbestedingsAutoriteit instelt als klachtenloket voor niet goed lopende aanbestedingen en als controle-instituut voor aanbestedingsprocedures. Anderhalf jaar na de aanpassing van de Aanbestedingswet en ruim een half jaar na de presentatie van de actieagenda Beter Aanbesteden, zijn er nog steeds geen concrete stappen gezet om tot een betere uitvoering van de Aanbestedingswet door opdrachtgevers te komen. Nu recent de aanjager Beter Aanbesteden bij het ministerie van Economische Zaken is vertrokken en er nog geen zicht is op een opvolger, vindt MKB INFRA dat de overheid op een andere manier tot actie moet overgaan. Het mkb in de bouw en de infra loopt opdrachten mis doordat het zo gewenste gelijke speelveld bij aanbestedingen in de toepassing van de wet de mist ingaat. Niet voor niets blijft het mkb in de infrasector achter als het gaat om rendementen uit overheidsopdrachten.

Controle-instituut

Een AanbestedingsAutoriteit kan – net zoals de mededingingsautoriteit de Autoriteit Consument en Markt – als overheidsdienst de aanbesteding beschermen door te waken over de naleving en uitvoering van de Aanbestedingswet. De AanbestedingsAutoriteit verenigt in die optiek de functie van aanjager, adviseur en vraagbaak, alsmede die van controle-instituut dat kan ingrijpen. En dat in het uiterste geval een aanbesteding kan annuleren, wanneer de overtredingen zo grof worden dat het mkb buitenspel wordt gezet. Mkb-ondernemers in de grond-, weg- en waterbouwsector verenigd in MKB INFRA lopen aan tegen te hoge of disproportionele eisen en criteria, die het mkb benadelen en het in de Aanbestedingswet verankerde, gelijke speelveld volledig doorkruisen. Ook worden werkzaamheden onnodig geclusterd en gestapeld, zodat mkb-bedrijven het nakijken hebben. In een recente aanbesteding werden de cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden in vier verschillende wijken, die vanouds in vier verschillende bestekken werden aanbesteed, gebundeld in één aanbesteding, waardoor het bedrijf dat jarenlang deze werken uitvoerde, ineens niet meer voldeed, omdat het ervaring moest hebben met één werk van de nieuwe omvang. Dat is helaas voor deze aannemer niet hetzelfde als vier keer een kwart ervaring.

Helemaal erg wordt het als het onderhoud van verkeersregelinstallaties en brugmechanieken wordt gecombineerd met het uitdiepen van watergangen, met het maaien van bermen en dijken en het asfaltonderhoud. En dat dan nog eens voor de periode van tien jaar. De civiele rechter beoordeelt alleen of de opdrachtgever in redelijkheid tot de bundeling had kunnen komen, waardoor een aanbesteding van de leveranties van koffie en wc-papier gecombineerd met glazenwassen en technisch onderhoud, dus precies dat wat volgens de Aanbestedingswet uit den boze is, toch genade vond. Bij de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt zoiets niet getolereerd, maar haar uitspraken hebben geen bindende kracht en worden dan ook regelmatig genegeerd.

Oplossing

Om dit tij te keren wil MKB INFRA een AanbestedingsAutoriteit die kan adviseren, terechtwijzen of zelfs ingrijpen door de aanbesteding te annuleren en over te laten doen. In ieder geval zou een AanbestedingsAutoriteit kunnen en moeten garanderen dat het mkb faire kansen houdt.

 

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05