Login

‘Verbouwing van Nederland haal- en betaalbaar maken’ De bouwsector tekende op 9 juli in Delft samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring. MKB INFRA is partij bij deze verklaring.

Daarin staat dat de sector een Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma opstelt met sectorbrede afspraken over uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie. Dit programma is nodig om de grootscheepse verbouwing van Nederland betaalbaar te maken, om te komen tot een versnelde (digitale) samenhang van gebouwde objecten gedurende de totale levenscyclus en voor een circulaire bouwsector. Daarmee draagt de sector ook direct bij aan de ambities die in het Klimaatakkoord zijn opgenomen. Het Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma is in oktober dit jaar gereed.

Dit initiatief sluit aan bij de Bouwagenda. Daarin staan de grote opgaven en doelen van de sector verwoord. Zo streeft de sector naar 100% energie-neutrale nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen vanaf 2020, een geheel circulaire bouwsector in 2050 en tenminste 10% productiviteitstijging in de bouwsector in 2025. Deze opgaven vragen om een forse investering in digitalisering en informatisering. De komende drie maanden wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie, aan het vaststellen van concrete doelen en het opstellen van een langjarig programma om die doelen ook te bereiken.

Met de intentieverklaring geven het ministerie van BZK, de partijen die zijn verenigd in de Bouwinformatieraad (BIR) en het samenwerkingsverband Digitaal Stelsel Bouw en Installatie (DSBI) het startschot voor het opstellen van dit gezamenlijk Nationaal Digitaliserings- & Informatiseringprogramma. Het streven is dat zoveel mogelijk partijen meewerken aan (de uitvoering van) het programma.

Betrokken partijen zijn het BIM Opdrachtgeversforum, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, NLIngenieurs, BNA, Koninklijke Hibin, FEDET, de leveranciers (NVTB), de facility managers (FMN), de gespecialiseerde (af)bouwers (AFNL-NOA), midden- en kleinbedrijf (MKB INFRA) en de technologische industrie (FME en aangesloten branches). Het BIM Loket dient als coördinerend uitvoeringsorgaan.

Ondertekening intentieverklaring door (v.l.n.r.) Claudia Reiner (namens DSBI en vice-voorzitter UNETO-VNI), Ferdi Licher (programmadirecteur Bouwen en Energie, ministerie van BZK), Henk Homberg (namens DSBI, vice-voorzitter Bouwend Nederland). Niet op de foto Cees Brandsen (namens de BIR, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat).

mkb infra overheid digitalisering

Ondertekening intentieverklaring door Henk Homberg en Claudia Reiner (namens DSBI) en Ferdi Licher (ministerie van BZK) in aanwezigheid van het coördinatieteam. Niet op de foto, wel meegetekend: Cees Brandsen (namens de BIR, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat).

mkb infra overheid digitalisering2

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05