Login

logo cumela en mkbinfra

CUMELA Nederland en MKB INFRA vinden dat met de aanbieding van de ActieAgenda Beter Aanbesteden aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken & Klimaat vandaag een eerste belangrijke stap is gezet naar beter aanbesteden. Deze werd aangeboden door Matthijs Huizing, aanjager van “Beter Aanbesteden”. Veel zal echter afhangen van het vervolg: is er bereidheid tot aanpassing van de aanbestedingspraktijk door de opdrachtgevers?

De mkb-organisaties maken zich zorgen over de daadwerkelijke implementatie en vragen daar aandacht voor bij staatssecretaris Keijzer. Beide mkb-organisaties zullen in elk geval zelf hun steentje bijdragen door ondermeer hun rechtstreekse betrokkenheid bij de uitwerking van een tweetal belangrijke onderwerpen: tenderkosten en clusteren.

Het onderwerp tenderkosten, waar vanuit de eigen mkb-organisaties ook in publicaties al geruime tijd aandacht voor wordt gevraagd, zou als verplicht serieus punt van afweging op de agenda van iedere aanbesteding moeten staan. De helaas weer toenemende tendens tot clusteren van werkzaamheden belemmert de toegang van het mkb tot opdrachten en verdient dus nog steeds de volle aandacht. De staatssecretaris liet vorige week in aanloop naar de aanbieding van de ActieAgenda al aan de Kamercommissie weten dat zij de voorgenomen acties van groot belang voor mkb-bedrijven vindt. Niet voor niets haalde Keijzer daarbij specifiek ‘handreiking tenderkostenvergoeding’ en ‘betere naleving clusterverbod’ aan als punten die haar bijzondere aandacht hebben. CUMELA Nederland en MKB INFRA zien dit als belangrijke steun in de rug.

Namens de mkb-bedrijven in de sectoren Groen, Grond en Infra hebben CUMELA Nederland en MKB INFRA een belangrijke bijdrage geleverd. Zo is – met resultaat - deelgenomen aan een aantal regiotafels. Concrete praktijkproblemen van hun ondernemers hebben een duidelijke plaats gekregen in de Agenda. Voorbeelden hiervan zijn: focus op én integrale toepassing van paritaire voorwaarden zoals de UAV 2012/UAV-gc (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen) met correcte risicoallocatie, voorwaarden, waar in de praktijk helaas nog te vaak van wordt afgeweken. Maar ook kritische toepassing van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving) met ontwikkeling van relevante tools met juiste waardering van kwalitatieve elementen. Maar ook aandacht voor gunnen op laagste prijs, daar waar dit opportuun is, alsmede onderzoek naar ‘nadere wijzen van selecteren’.

Een goed inkoopproces staat of valt volgens de mkb-organisaties met goede en vooral tijdige communicatie. In de Agenda benoemde zaken als planning, publicatie jaarkalenders, mondelinge inlichtingen, kwaliteit beantwoording van vragen, dialoog met de markt [ook op terrein van verbetering marktkennis] en evaluaties van aanbestedingen verdienen daarmee aandacht. Het actiepunt SROI uit de Agenda verdient extra kritische noten vanuit de sectoren Groen, Grond en Infra. Want er heerst een ernstig tekort aan vakbekwaam personeel in de sector en opdrachten kennen een hoge materieelinzet met relatief beperkte loonsom. Daardoor is de SROI-eis vaak niet passend en haalbaar.

De brancheorganisaties hebben de dialoog binnen het project Beter Aanbesteden als positief ervaren en zijn tevreden met het eindresultaat. Maar het staat of valt met de bereidheid tot aanpassing door opdrachtgevers.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05