Login

MKB INFRA heeft toegezegd actief bij te dragen aan het project 'living lab' professioneel graven in Harderwijk.

Graafmachine infra werkHet SOMA College is in 2017 een samenwerking aangegaan met de Universiteit Twente. Samen trekken zij op in een aantal projecten voor de ondergrondse infra. Er wordt onder andere een living lab gerealiseerd op het Bouw & Infra Park met een ondergronds kabel- en leidingenstelsel.

Een living lab is een onderzoekomgeving waarbij onderzoek en onderwijs gelijktijdig plaatsvinden. Samen met het bedrijfsleven is een projectplan gemaakt om graafschade in de infrasector te beperken. Het SOMA College dient voor dit project een subsidieaanvraag in via het Regionaal investeringsfonds mbo.

De samenwerkingspartners hebben zich ten doel gesteld om betere graafprocessen en -technologie te ontwikkelen en een continue verbetering van het onderwijs van de machinisten te realiseren door onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid samen te koppelen. Om het doel te realiseren worden 4 pijlers uitgewerkt die verschillende producten opleveren die graafschade beperken.

De 4 pijlers ter beperking van graafschade:

  1. Ontwikkeling technologie gericht op professioneel graven
  2. Vernieuwing onderwijsmethodieken en professionalisering docenten
  3. Integratie technologie professioneel graven in onderwijs
  4. Kennisdeling en -overdracht

Samenwerking

Soma college machines studentenFoto: Soma College Harderwijk machines & studentenOp dinsdag 16 januari is op het Bouw & Infra Park in Harderwijk een kick off bijeenkomst georganiseerd waarbij alle samenwerkingspartners aanwezig waren. Tijdens de bijeenkomst is er een stuurgroep gevormd en zijn de eerste werkgroepen gevuld. Door verschillende partijen is een intentieverklaring ondertekend. Aanwezig waren: SOMA College, Universiteit Twente, Bouwend Nederland, Cumela, KPN, Allinq, Gasunie, VELIN, Alliander, KLO, MKB INFRA, GoConnecit, Agentschap Telecom, Topcon, Rijkswaterstaat en Het Zwarte Corps. Andere partijen die ook betrokken zijn maar niet aanwezig konden zijn: ministerie van I&M, Stedin, Tenstar, Xsens en Kadaster.  Andere geïnteresseerde partijen kunnen nog aansluiten.

Living lab

Eén van de bedrijven die gaan participeren in dit project is Allinq. gevestigd op het Bouw & Infra Park, dat een living lab voor de ondergrondse infrastructuur gaat aanleggen. Het SOMA College wil dit financieren via een subsidie vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF), een subsidie die door het ministerie van OCW beschikbaar is gesteld om te zorgen voor aantrekkelijk en eigentijds mbo-onderwijs.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05