Login

Op 13 december 2017 heeft de Vereniging van Infrastructuurbedrijven MKB INFRA haar najaarsledenvergadering gehouden. In die vergadering hebben de leden de koers voor de toekomst van de vereniging bepaald. De gevolgen van de crisis zijn langzaam aan het wegebben, de markt trekt aan en er komt een enorme opgave op de branche af. Energietransitie, klimaatveranderingen, mobiliteit, onderhoud van bestaande infrastructuur en een enorme woningbouwbehoefte (met bijbehorende infrastructuur) vragen om andere speerpunten in het beleid dan de voorbije krapte, crisis en moordende concurrentie.

Philip van Nieuwenhuizen voorzitter MKB INFRANiemand kan op alle ontwikkelingen anticiperen, daarom hoort bij die nieuwe koers voor de toekomst ook een moderner communicatiebeleid, zodat de vereniging haar leden snel op de hoogte kan brengen van actuele en dringende zaken, maar waarmee ook de leden directer kunnen communiceren met het bestuur en de diverse commissies als er tussentijdse bijsturing of (re)actie nodig is op een marktontwikkeling of een acuut probleem.
Het is zeer zeker niet de bedoeling om volledig mee te gaan in de social media-hype, maar MKB INFRA wil op het juiste moment kunnen communiceren, wanneer er ontwikkelingen zijn te melden, die van belang zijn voor haar leden in het bijzonder of voor het mkb in de GWW-sector in het algemeen. Want dat laatste hoort ook bij de moderne communicatie. Ook aan anderen laten zien, dat je in het belang van alle bedrijven in de sector bezig bent. Zodat ook die anderen kunnen laten weten of de gekozen koers bij hun bedrijven past. Zodat iedereen weet dat er recent een samenwerkingsconvenant namens de mkb-ers in de infrastructuur met de Gemeente Amsterdam is getekend door de voorzitter van Jong MKB-INFRA of dat door het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Logistiek in de Bouw en andere Green Deals MKB INFRA krachtig laat zien dat haar leden staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en voor duurzaamheid.

MKB INFRA moderniseert en er wordt actiever gecommuniceerd. Maar de vaste waarden van de Vereniging blijven. Zoals het niet aflatende streven naar een gelijk speelveld voor het mkb in de infrastructuur en naar een constructieve samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers, maar ook tussen de opdrachtnemers onderling. In een veranderende markt vergt dat wel aanpassing in de wijze waarop MKB INFRA invulling geeft aan haar taak.

Bij die frisse kijk op de toekomst past ook een opfrissing van het logo. De onderlinge verbondenheid is anders dan bij het ontstaan van MKB INFRA, soms losser en soms hechter. Daarom is het “spinnenweb” veranderd in een kring, waarin onderlinge samenhang afgewisseld wordt met inpassing in andere structuren en waarin ruimte is voor toevoeging en aanpassing. De kleuren zijn frisser, maar niet veranderd, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat MKB INFRA haar kernwaarden niet loslaat.

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05