Login

Tijdens de Infratech in  Rotterdam hebben een groot aantal organisaties in de bouw en infrasector, waaronder AFNL en MKB INFRA met opdrachtgevers de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. De DG Rijkswaterstaat, Hendrik Dronkers, ondertekende namens de Rijksoverheid de Green Deal. MKB INFRA en AFNL zijn organisaties die vanaf het eerste uur bij deze Green Deal zijn betrokken. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt verder voort op de Green Deal GWW uit 2013.

Duurzaamheid
Naast het ministerie van IenM/Rijkwaterstaat hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, branche- en koepelorganisaties,  (water) bouwbedrijven, havenbedrijven,  drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen. Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20% t.o.v. 1990.

Samenwerking
Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen uit de Grond-, Weg- en Waterbouwsector werken samen in het GWW platform. Dit platform zorgt ervoor dat relevante kennis gedeeld wordt om zo samen te zorgen voor een hoge ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Nederland, dat infrastructuur een dienst voor een duurzame dynamische samenleving en creativiteit en het innovatief vermogen van de markt ten volle wordt benut.
Op het gebied van Duurzaam GWW werkt ook het Platform WOW (voor partijen in weg- en waterbeherend Nederland) mee om de verschillende partijen tot elkaar te brengen, meerwaarde te creëren en zo bij te dragen aan een betere toekomst voor Nederland. Zo heeft de Unie van Waterschappen bijvoorbeeld samen met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb  Het beter benutten van bestaande infrastructuur en het inzetten van slimme technologie voor mobiliteit, Smart Mobility, is één van de uitdagingen voor de toekomst in de infrasector.
 
16 januari 2017

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05