Login

MKB INFRA vindt het verontrustend dat verschillende plaatselijke overheden burgers en bedrijven nu gaan verplichten zelf de afvoer van hemelwater te gaan regelen ten gevolge van de toenemende wateroverlast door klimaatveranderingen. Dit is geen zaak van goedwillende burgers, maar van professionals. Hier past een coördinerende en initiërende rol van de overheid en de Deltacommissaris om met daartoe gekwalificeerde partners tot een integrale aanpak te komen. Op deze wijze kan onze samenleving klimaatbestendig worden gemaakt en worden schades en slachtoffers  voorkomen. Dit stelt MKB INFRA-voorzitter Philip van Nieuwenhuizen vandaag in zijn jaarrede tijdens de Ledenvergadering van MKB INFRA in Veenendaal in reactie op de aanpak van wateroverlast, o.a. vorige week in de gemeente Laren.  

regenpijp gezamenlijke verantwoordelijkheid afvoerOproep tot integrale aanpak Deltaplan
MKB INFRA wil met de aanpak van wateroverlast ten gevolge van klimaatveranderingen verder gaan dan een individuele aanpak per gemeente, provincie of waterschap. Alle goede bedoelingen van deze partijen ten spijt, de oplossing van de aanpak zit in een gecoördineerd samenspel van partijen; publiek, privaat en particulier. Deze aanpak heeft alleen met een bindend Deltaplan voor de klimaatbestendige samenleving kans van slagen. MKB INFRA roept de Deltacommissaris op haast te maken met het bij elkaar halen van partijen om tot het opstellen van dit Deltaplan te komen en werkt hieraan graag mee.
Bij deze problematiek past een integrale op toekomstige behoeften gerichte kwalitatief hoogwaardige aanpak, die op korte termijn gestalte moet gaan krijgen. Dit betekent niet, zoals nu in Laren lijkt te gebeuren, goedwillende burgers voor het blok zetten om zelf voor afvoer te zorgen, met de kretologie ‘alle kleine beetjes helpen’. De problematiek is te omvangrijk en gecompliceerd om aan individuele goedbedoelende partijen over te laten.

Nu aanpakken, bespaart meerkosten in de toekomst
MKB INFRA is graag bereid nu al mee te denken over in het toekomstige Deltaplan passende initiatieven en oplossingen voor opdrachtgevers. Leden van MKB INFRA kennen de lokale situaties als geen ander en kunnen oplossingen bieden en adviseren over bijvoorbeeld het vergroten van de afvoercapaciteit, de aanleg van wadi’s, meer afschot of juist waterdrempels in winkelgebieden, enz. Bovendien kunnen deze oplossingen worden geïntegreerd in bestaande onderhoudsschema’s of aanpalende werken, zodat deze tegen weinig of geen meerkosten kunnen worden gerealiseerd. Nu al zal met innovatieve civiel- en cultuurtechnische maatregelen moeten worden geanticipeerd op het Deltaplan. Gebeurt dat niet, is over 30 jaar de waterschade niet meer te overzien en vallen er slachtoffers.

7 november 2016

MKB INFRA behartigt de belangen van kleine en middelgrote aannemingsbedrijven werkzaam in de grond- en waterbouw, wegenbouw, civiele techniek, cultuurtechniek, bronbemaling, kunstwerken en geleidings- en markeerwerken. Korte lijnen binnen de vereniging zorgen voor uw rechtstreekse invloed.  

De Smalle Zijde 20a
3903 LP Veenendaal

Postbus 1085
3900 BB Veenendaal

0318 - 54 49 05