Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Redenen voor de oprichting van MKB Infra

Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan het besluit MKB Infra op te richten. U leest ze hieronder.

Te veel eisen
In de dagelijkse praktijk hebben MKB-Infrabedrijven nog steeds last van disproportionele eisen en ongebreidelde clustering van projecten. Er worden beperkingen opgelegd bij het vormen van combinaties. Door rigide selectiecriteria wordt de toetreding tot de markt belemmerd.
Er bestaat er geen herkenbare uniforme en transparante regelgeving en er bestaan nog steeds geen transparante en uniforme eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid (mens, organisatie, logistiek en technologie).

Deze ontwikkelingen drijven MBK-Infrabedrijven steeds meer in een afhankelijke positie als onderaannemer van het grootbedrijf. Hierdoor zal de concurrentie op de bouwmarkt sterk afnemen.

MKB-Infra versus grootbedrijf
MKB-Infrabedrijven worden harder getroffen dan het grootbedrijf door:

  • Hoge administratieve lasten
  • Toenemende juridisering, waarbij concurrenten via de rechter de bekwaamheid van elkaar betwisten om de mededinging te beperken of uit te sluiten
  • Complexere betalings- en financieringsconstructies

Al deze factoren zijn concurrentiebeperkende "drempels" voor MKB-Infrabedrijven, grootbedrijven kunnen hier dankbaar gebruik van maken.

Materiedeskundigheid
Bij overheidsopdrachtgevers is het verdwijnen van (technologisch) materiedeskundigheid een bijkomend probleem. Dit is het gevolg van eenzijdig gerichte bezuinigingen. Als de overheid “meer markt” wil stimuleren is dat toe te juichen, maar de professionele overheidsopdrachtgever zal dan ook over voldoende technologische en project-expertise (affiniteit met de uitvoering) moeten beschikken om met kennis van zaken projecten (prijs, technische oplossingen en uitvoering) te kunnen beoordelen en waarde toe te kennen aan technische en uitvoeringsinnovaties. Dit voorkomt enerzijds voor de overheidsopdrachtgever een te grote afhankelijkheid van de markt en anderzijds de slagvaardigheid en besluitvaardigheid bij het realiseren van projecten. De nadruk wordt nu echter eenzijdig gelegd op regelgeving, contractvormen en accountancy, hetgeen de bureaucratie in de hand werkt.

Meer balans
Voor doelmatigheid van overheidsbestedingen is een sterke deskundige overheidsopdrachtgever van groot belang.
Dat impliceert dat er bij de overheidsopdrachtgevers meer balans moet worden aangebracht tussen kennis van regelgeving enerzijds en materiedeskundigheid anderzijds. Dat kan ook in afgeslankte organisatievorm bereikt worden.

Geen voorkeursbehandeling voor MKB-Infrabedrijven, maar gelijkwaardigheid in de mededinging

Om misverstanden te voorkomen: de Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA wil geen voorkeursbehandeling voor MKB-Infrabedrijven. Het grootbedrijf mag door de regelgeving en/of overheidsopdrachtgever ook niet bevoordeeld worden. Zowel MKB Infra als het grootbedrijf zijn voor de bouwbranche van groot belang!

Gelijkwaardige behandeling
MKB-Infrabedrijven willen op een eerlijke en met het grootbedrijf gelijkwaardige wijze kunnen mededingen naar overheidsopdrachten. Hierbij moet er ruimte zijn voor ondernemerschap en creativiteit.

Bovendien vinden de MKB-Infrabedrijven dat de (administratieve) lasten daadwerkelijk en sterk verminderd moeten (en ook kunnen worden) worden. MKB Infra behartigt de belangen van MKB-Infrabedrijven en richt zich vooral op deze onderwerpen.

Belangenbehartiging in de bouwbranche
Een aantal brancheorganisaties in de bouw is vanaf 2002 successievelijk opgegaan in een grote overkoepelende organisatie Bouwend Nederland. De algemene doelstelling van Bouwend Nederland is het behartigen van de belangen van de gehele branche.

In de Nederlandse bouwmarkt zijn de verhoudingen tussen het groot-, midden- en kleinbedrijfechter echter zeer onevenwichtig verdeeld. De bouwmarkt wordt nog steeds door een tiental grootbedrijven (50% marktaandeel) gedomineerd. Er bestaat daardoor ook een groot verschil tussen de belangen van het grootbedrijf en die van de MKB-bedrijven.

Door de uiteenlopende samenstelling van het ledenbestand, nog afgezien van het verschil in de disciplines, dient Bouwend Nederland een drie sporen beleid te voeren. Hierbij gaat het erom dat zowel de algemene belangen als tegelijkertijd ook de specifieke belangen van het grootbedrijf en die van het midden- en kleinbedrijf op een evenwichtige wijze behartigd worden.

Door de belangentegenstellingen (de spagaat tussen het groot-, midden- en kleinbedrijf) is het echter een onmogelijke opgave om voor alle betrokkenen de belangen op dezelfde manier en met de zelfde kracht maximaal te kunnen behartigen.

MKB Infrabedrijven onderschrijven dat er gemeenschappelijke belangen zijn. Maar tegelijkertijd herkennen ze zich steeds minder in de manier waarop de specifieke belangenbehartiging door Bouwend Nederland plaatsvindt. Het is te algemeen en sluit meer aan op de belangen van het grootbedrijf. Ook in de diverse overleggremia worden MKB-Infrabedrijven niet of nauwelijks betrokken.

MKB Infra, een eigen geluid
De onvrede onder de MKB-Infrabedrijven over het ontbreken van een eigen geluid als het gaat om de behartiging van haar specifieke belangen, nam is in de loop der jaren toegenomen. MKB-Infrabedrijven worden in de actuele praktijk echter ten opzichte van het grootbedrijf sterk beperkt in hun concurrentiemogelijkheden bij het verwerven van overheidsopdrachten. Opdrachtgevers stellen onder andere disproportionele selectie-eisen en clusteren op ongebreidelde wijze projecten.

Daarom, MKB Infra!

Wist u dat???

MKB INFRA haar leden gratis (telefonisch) eerstelijnsadvies biedt over bijvoorbeeld aanbestedingen, arbeidsvoorwaarden, arbozaken of juridische aangelegenheden.

MKB INFRA Verzekeringsdienst

 logo arbocatalogi

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.