Inlog leden

MKB Infra is lid van

aannemersfederatie logo

Waar staat MKB INFRA voor?

MKB INFRA: dé juiste partner.

MKB INFRA neemt deel aan overlegstructuren met beslissers en beïnvloeders, zoals de ministers en ambtenaren van relevante ministeries, Kamerleden, overheidsopdrachtgevers, lagere overheden, werkgeversorganisaties en kennis-, onderzoek- en innovatieinstituten. Daarnaast participeren we in commissies die zich bezighouden met aanbestedingsbeleid, duurzaamheid en innovatie. MKB INFRA is ook betrokken bij de totstandkoming van bedrijfstakgerelateerde wet- en regelgeving en cao’s en werkt mee aan een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Samen met ander branches in het mkb in de bouw en infrasector vormen we de koepelorganisatie Aannemersfederatie Nederland. Hier richten we ons op de gemeenschappelijke belangen van mkb-ondernemers in de bouw en infrasector. Tenslotte onderhoudt MKB INFRA intensief contact met de media en vertegenwoordigen we de sector op congressen en symposia.

 

MKB INFRA staat voor:

 • Verbetering marktdynamiek en ondernemersklimaat
  MKB INFRA maakt zich sterk voor een gezonde marktwerking. Dat betekent eerlijke en consistente selectie- en gunningscriteria, gelijke kansen voor mededinging voor grote en kleinere marktpartijen.
 • Uniforme, transparante aanbestedingsprocedures
  In uniforme, betrouwbare en transparante aanbestedingsprocedures kunnen álle kwalitatief sterke en innovatieve ondernemingen meedingen – ook bedrijven die niet tot de grote consortia behoren. Mkb-infrabedrijven moeten in combinaties kunnen deelnemen aan aanbestedingsprojecten, zonder onredelijke belemmeringen, zoals disproportionele eisen aan omzet en ervaring..
 • Verminderen van  regeldruk en administratieve lasten
  Wij zetten ons in voor goede en werkbare regelgeving: uniform, transparant, proportioneel.  We willen onnodige en arbeidsintensieve administratieve lasten beperken door een efficiëntere aanpak van aanbestedingsprocedures.
 • Constructieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  We benadrukken het gemeenschappelijke belang van opdrachtgever en opdrachtnemer om samen een goed project te realiseren. MKB INFRA staat voor partnership, voor een oplossingsgerichte samenwerkingsrelatie, waarbij geschillen en problemen kunnen worden voorkomen of opgelost door goed overleg.
 • Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen
  MKB INFRA adviseert haar leden over de implementatie van maatschappelijk relevante thema’s in de bedrijfsvoering, zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return.
 • Delen van kennis en kunde
  MKB INFRA stimuleert een betere benutting, ontwikkeling en deling van kennis en kunde van aanbestedende diensten en uitvoerende infrabedrijven bij onder meer aanbestedingsprocessen.
 • Behoud en verbeteren vakmanschap
  MKB INFRA stimuleert opleiding en scholing, onder andere via de eigen opleidingsinstituten. Dit is cruciaal voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het behouden en verbeteren van het vakmanschap in de branche.

Wist u dat???

MKB INFRA deelneemt aan overlegstructuren met beslissers en beïnvloeders: de minister van EZ, Kamerleden, overheidsopdrachtgevers, werkgeversorganisaties en kennisinstituten.

MKB INFRA Verzekeringsdienst

Copyright © 2015. Alle rechten voorbehouden.